محصولات بهیاد

محصولات و بسته‌های آموزشی بهیاد
برند بهیاد متعلق به موسسه بین المللی نصرت می‌باشد و در زمینه وسائل کمک آموزشی، آموزش کودکان، بازی‌های فکری، نشر کتاب، بسته‌های آموزش فعال است.