سالنامه هدف گذاری

چگونه برای سال جدید هدف گذاری کنیم؟

/post-8

روزهای پایانی سال بهترین زمان برای ارزیابی عملکرد سالی که گذشت و هدف گذاری برای سال جدید است.